Dom pomocy społecznej RELAX

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej „RELAX”
w Brodach

jest domem przeznaczonym dla osób starych i niepełnosprawnych fizycznie. Przyjmujemy osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na ich miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania, a także na zasadach prywatnych – umowa pomiędzy rodziną a naszym domem.

Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej. W przypadku umieszczenia na zasadach prywatnych dokumenty kompletuje pracownik socjalny DPS "RELAX" w Brodach.
W nagłych przypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie do domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymienionych wyżej dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia osoby do domu.

Do domu kieruje się na podstawie:

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
  • wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się;
  • opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się;
  • zaświadczenia lekarskiego i kompletu badań;
  • decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury oraz zgody osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty oraz na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej „RELAX”
ul. Wójtowska 62
27-230 Brody

Telefony:
41 271 12 44 lub 41 271 16 20
e-mail:dpsbrody@dpsbrody.pl

Mapa dojazdu

mapa

Oferta

oferta-cena

  • Pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami
  • Całodobowa opieka
  • 3 posiłki dziennie + podwieczorek
  • Zajęć z rehabilitacji ruchowej

 

Projekt i realizacja serwisu: pogstudio.pl

Projekt i realizacja serwisu: pogstudio.pl